Generalforsamling i Odder Roklub d. 22.02.2014
Fint fremmøde med ca. 45 medlemmer
Formand Torsten Traberg byder velkommen og foreslår Allan Christoffersen valgt som dirigent – applaus
Formandens beretning:
Præsenterer den afgående bestyrelse, som har holdt 10 bestyrelsesmøder i 2013(referaterne på hjemmesiden)
Sager bestyrelsen har arbejdet med i 2013:
• Projekt nul-energihus bliver en realitet i 2014 m. tilskud fra Odder Kommune, hjulpet på vej af Anette Lahn og Dennis Thomsen
• Ny hjemmeside med Barbara Lees og hendes søn Nikolaj som fødselshjælpere
• Inrigger vedligehold, så flåden kan være klar til udendørssæsonen. Hvordan skal de tunge både håndteres.
• Stor aktivitet med sponsorjagt både til 24 timersroning og Eliteroerne
• Fastholdelse af medlemmer og hvervning af nye roere til klubben
Sportslige resultater:
OR har nu 8 eliteroere, som er mere eller mindre fast tilknyttet landsholdet: Juliane Elander, Steffen Bonde, Christina Pultz, Mathias Larsen, Alex Berg, Mette Leitzke, Julie Poulsen
Sammen med URO’erne og masters har de vundet et væld af medaljer og top-placeringer ved indenlandske regionale mesterskaber, DM udendørs og internationale stævner (world Cup, EM, VM)
Indendørs vandt Per Amby og Tage Staal i veteranklassen i dobbelt-slide og ved det nyligt afholdte DM/EM vandt OR ikke mindre end 6 guld 2 sølv og 3 bronze medaljer. Helt i gennem flotte resultater, som har været med til at skaffe OR meget positiv omtale og opmærksomhed. Symbiosen mellem elite og motionister i klubprofilen glæder formanden.
Begivenheder:
Indvielse af klubbens solcelle anlæg m. reception skabte opmærksomhed i både Dffr , DKF og lokale politiske kredse og var den foreløbige kulmination af et stort projektarbejde
24 timers roningen blev en succes trods krisetider og fik solidarisk opbakning af alle klubbens medlemmer , samt en lang række af Danmarks stærkeste eliteroere. Overskuddet er af vital betydning for klubbens økonomiske råderum. Forud var gået en langvarig intensiv sponsorjagt
Stor aktivitet i klubbens romaskiner hver eneste dag med organiseret vintertræning
Der har været afholdt flere vellykkede fællesspisninger
Svømmetimerne i klubben har været velbesøgt. Vinterbadning kører videre
Tak til Ildsjælene:
Anette Lahn og Dennis takkes for deres store arbejde med at gøre klubben energi neutral
Anette takkes også for sit kæmpearbejde 24 timersroningen og som daglig forretningsfører
Anne Hels og Inger Leitzke og andre for sponsorjagt
Barbara Lees( + søn Nikolaj) samt Finn Terpling for ind indkøring af ny hjemmeside
Charlotte Larsen, Michael Brandt og Marie Linde for deres enestående arbejde med de unge
Forældre gruppen for støtte og hjælp ved stævner og regattaer
Bent Juhl for det store arbejde med at holde styr på økonomien
Den øvrige bestyrelse for det daglige arbejde med klubbens drift
Instruktører og hjælpe instruktører
Tirsdagsklubben som har været en stor seniorsucces . I særdeleshed tak til Dorte Broge som tovholder
Mariana Schmidt som har påtaget sig opgaven med at holde klubhuset rent
Tak til sponsorerne ikke mindst Direktør Arne Sørensen, Kvickly, som har støttet Juliane m.m. i en årrække. Odder kommune og LAG fonden og klubbens mange andre små og store sponsorer
Appel til medlemmerne:
Støt op om klubben og dens aktiviteter. Overvej at tage aktivt del i bestyrelsesarbejdet i forbindelse med ”generationsskifte” inden for det næste år.
Deltage i de planlagte arbejdsdage.Bevar den gode omgangs og debattone. Vær opmærksom på at bestyrelsesmedlemmerne er frivillige og ulønnede, som bruger deres fritid på at få klubben til at fungere.
Visioner for klubben
Hvordan fastholder vi medlemmer og får nye. Konkurrence med fitness kulturen
Skal vi have en ny struktur for ro aftener
Sørg for at få roet
Formandens beretning godkendes eenstemmigt

REGNSKAB: Formanden indleder med at oplyse, at den valgte bilagskontrollant Gunnar Broge har forfald. Derfor er bilagene kontrolleret af Svend Østergaard, som er revisor. Formanden opfordrer til at generalforsamlingen godtager denne ændring.
Bent Juhl og Anette Lahn gennemgår det fremlagte regnskab. Regnskabet viser et underskud på 23.000 kr. De store udsving i forhold til 2012 skyldes primært at OR har haft et solcelleprojekt til 325.000 kr. kørende. Det har påvirket likviditet og udgifter. Indtægter vigende p.g.a. faldende medlemstal og stærkt reduceret lokaletilskud fra kommunen. Den positive økonomiske virkning af solcellerne slår først i gennem i det kommende år.
Klubben har haft et par større engangsudgifter til hjemmeside og ny flagstang.
Eliteroningen har været sponsordækket på nær 11.000, men der er til gengæld kommet større sponsorindtægter til materiel, så som sculler- og inriggerårer, 3 nye ergometre og en kajak.
Underskuddet er ventet, men giver anledning til overvejelser om fremtidig økonomi.
Klubben tilstræber at den daglige drift hviler i sig selv. Det har den ikke gjort p.g.a. faldende kontingentindtægter og faldende lokale tilskud.
Heldigvis har klubben stadig en nødvendig stødpudekapital fra tidligere Byfest overskud.
Der er indgået 75.000 kr. fra kommunen til nul-energi projektet. Disse penge er øremærket
Regnskabet godkendes eenstemmigt
Valg af bestyrelse:
Vibeke Agger og Inger Leitzke har valgt at træde ud af bestyrelsen. TT takker dem for deres store arbejde.
Den øvrige bestyrelse stiller op til genvalg.
Torsten Traberg genvælges som formand, men annoncerer ophør om et år
Bent Juhl vælges til Kasserer og tager også kun eet år mere i bestyrelsen
I øvrigt vælges Anette Lahn Hansen, Leif Tarp, Barbara Lees, Dennis Thomsen, Michael Brandt, Inge Lise Rasmussen og Peder Würgler Hansen (træder ud om eet år )
Som nye suppleanter vælges Anne Hels og Sanne Larsen
Svend Østergaard vælges som bilagskontrollant
Fastsættelse af kontingent:
Den afgående bestyrelse foreslår en kontingentøgning efter driftsunderskud
Nye kontingenter: Senior 1750.-
Junior 1450,-
Tørroning/vinterbadning 1150,-
Passivt medlemskab 250,-
Efter diskussion vedtages kontingentstigning uden nogen stemmer i mod.
EVT.: Marianne Nørgaard opfordrer til, at bestyrelsen benytter sig mere af, at lægge arbejdet ud i de valgte udvalg end hidtil.
Anette Lahn oplyser at hun og TT er ved at skabe et ”års-hjul” for bestyrelsesarbejdet, med tidspunkter for de enkelte opgaver i hver af årets måneder. Det vil være en stor hjælp for fremtidige bestyrelser
Vibeke Agger m.flere har stadig problemer med hjemmesiden
Der efterlyses budget for 2014. Det udarbejdes af den nyvalgte bestyrelse
Tage Staal efterlyser plan for udendørsarealerne og parkering. Evt. fældning af birk a.h.t. solcellerne
Allan Kristoffersen opfordrer til at annoncere praktiske opgaver med vedligehold m.m.
Generalforsamlingen slutter med formandens tak til Allan Kristoffersen for problemfri afvikling af mødet pwh

Generationsskifte på plads i Odder Roklub

Pressemeddelelse fra Odder Roklub:  Nye folk ved roret som formand og kasserer efter dette års generalforsamling Ny formand i Odder Roklub er 48-årige Dennis Kragh Thomsen. Han sad frem til 2016 i bestyrelsen i flere år. Bl.a. var han en del af den arbejdsgruppe, der skaffede klubben solenergi og senere også varmepumper, og han var [...]

Den nye bestyrelse er valgt

Efter en vellykket generalforsamling, i de nye klublokaler, er følgende valgt til den nye bestyrelse   Formand: Torsten Traberg Kasserer: Maibritt Lindstrøm   Bestyrelsesmedlemmer: Linda Krüger Lise Illum Peter Leerhøy Peter Poulsen Palle Frostholm Anette Lahn Hansen   Suppleanter Mette Bloch Inger Lise Rasmussen   Den nye bestyrelses holder konstituerende møde i den kommende uge. [...]

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 27.06 kl. 17

I forlængelse af en vellykket ordinær generalforsamling i dag, indkalder den nye bestyrelse til kort ekstraordinær generalforsamling Søndag den 27. juni kl. 17 så vi kan få de ønskede vedtægtsændringer vedtaget. Der var stor opbakning til dem i dag, men der var ikke nok fremmødte til at de kunne vedtages endeligt. Det er eneste punkt [...]

Generalforsamlingen er udsat

I Odder Roklub skulle vi traditionen tro afholde den ordinære generalforsamling den sidste  lørdag i Februar. I år er det  lørdag den 27. februar, så det var senest i dag, vi skulle indkalde til den. Som coronarestriktionerne er i øjeblikket,  må vi selvfølgelig ikke samles fysisk, og Danmarks Idrætsforbund har meddelt, at generalforsamlinger ikke må [...]

Indkomne forslag til generalforsamlingen den 22. februar

Da fristen for indsendelse af forslag nu er overskredet, kan bestyrelsen meddele, at der er indkommet ét forsalg, som ønskes behandlet på generalforsamlingen: - Forslag til generalforsamlingsbeslutning vedrørende ophævelse af reglementets krav om brug af våddragt i forbindelse med roning i vintersæsonen (forsalgstiller Ole Skeem) Forslaget vil blive behandlet i henhold til vedtægternes bestemmelser. med [...]