Invitation til Generalforsamling lø. d. 22. febr. kl. 15.00 i klubhuset

 

GENERALFORSAMLING I ODDER ROKLUB

Der indkaldes til ordinær generalforsamling

LØRDAG D. 22.februar 2014 kl. 15.00

i klubhuset, Rylevej 85A Saxild Strand.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Venlig hilsen bestyrelsen

 

Vedtægter ang Generalforsamling:

 

Ordinær generalforsamling

§ 8.1 Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i februar måned, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til de aktive medlemmer, eller evt. annonce i en lokal avis.

Dagsordenen bekendtgøres samtidig.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde i skriftlig form senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stemmeret har alle aktive medlemmer, der har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Medlemmer under 16 år kan deltage i generalforsamlingen med taleret, dog udøves deres stemmeret af forældre/værge.

Kommentar: Modernisering med mulighed for elektronisk indkaldelse og annoncering af Generalforsamlingen på hjemmesiden.

Dagsorden

§ 8.2 1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne år.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent, m.m.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af formand.

7. Valg af kasserer.

8.Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer (min3- max 7)

9. Valg af 1-2 suppleanter.

10. Valg af 1-2 bilagskontrollanter (ikke bestyrelsesmedlemmer.)

11. Eventuelt.

Generalforsamlingens ledelse, m.v.

§ 8.3 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog med de undtagelser disse vedtægter giver (§8.1, § 8.9, §10.1)

Dirigenten vælger afstemningsmåden, men på begæring fra 2 stemmeberettigede medlemmer skal afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

By | 2017-04-11T22:58:25+01:00 februar 4th, 2014|Uncategorized|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment